موسسه بازسازی و انکشاف رفاه برای افغانستان به تاریخ 14 آگست 2017 مواد غذایی برای 47 فامیل بیجا شده جنگ های داخلی توزیع نمود.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*